Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de webwinkel Gastuinhaarden.nl. De webwinkel Gastuinhaarden.nl is onderdeel van Elementum FX B.V.

Bezoekadres

Elementum FX B.V.
Smalle Weegbree 1
8472 BG Wolvega

Postadres:

Elementum FX B.V.
Postbus 122
8470 AC Wolvega

Bedrijfsgegevens Elementum FX B.V.

ING Rekening nr: NL77 INGB 0680 7347 40
Kamer van Koophandel: 01101884
BTW nummer: NL8131.25.741.BO1
Toepassing vergunning nr: 497150


H.o.d.n. Elementum FX B.V. hierna te noemen: leverancier

 

Artikel 1. Definties

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

  • *Leverancier: de zakelijke partner die goederen verkoopt, levert en/of installeert.
  • *Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is of een rechtspersoon.
  • *Consumentenkoop: de koop die gesloten is met betrekking tot een roerende zaak.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen leverancier en consument waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 3. Offertes

3.1. Alle door leverancier uitgebrachte schriftelijke offertes gelden voor een termijn van maximaal 14 dagen.


3.2. Leverancier kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had kunnen begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, weglating of verschrijving bevat.


3.3. Leverancier is slechts aan haar offerte gehouden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

3.4. Een mondelinge/telefonische aanbieding is geldig op het moment van aanbod. Als er op dat moment geen koop wordt gesloten, kunnen er naderhand geen rechten aan een mondelinge/telefonische aanbieding worden ontleend.

 

Artikel 4. Levering en retourneren

4.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af winkel/magazijn van leverancier te Wolvega.


4.2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze voor hem ter beschikking staan. Hierna gelden de gestelde artikelen 5 (afkoelperiode) en 6 (niet goed, geld terug) van dit artikel.


4.3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico en rekening van de consument.


4.4. De eventuele bezorging van aankopen aan consument geschiedt tegen een tevoren gegeven opgave van transportkosten door de leverancier. Goederen worden afgeleverd bij door de consument opgegeven bebouwing tot aan de voordeur op de begane grond en voor zover de bezorger kan komen met de palletwagen en er niet door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5. De consument kiest bij het bestellen de manier van levering en betaalt de leveringskosten aan de leverancier. De verzendkosten worden vermeld in het bestelproces en zijn afhankelijk van het soort producten, de hoeveelheid en het leverings adres. De levering wordt gedaan of door de leverancier zelf of via een bezorgdienst.

De consument kan de bestelling zelf komen afhalen bij de winkel in Wolvega. Wanneer de consument hiervoor kiest vervallen de verzendkosten. Nadat de leverancier de bestelling heeft klaargezet, neemt hij contact op met de consument voor het maken van een afspraak.


4.6. Consument heeft het recht het gekochte artikel binnen 14 dagen (afkoelperiode) na levering bij de consument aan ons ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking te retourneren, na schriftelijke melding. Leverancier zal na ontvangst binnen 14 dagen het aankoopbedrag exclusief (rembours)transportkosten aan de consument terugbetalen.


4.7. Consument kan te allen tijde het gekochte artikel binnen 3 dagen ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking retourneren, indien het artikel niet voldoet aan de gestelde eisen of omschrijving die door leverancier is gesteld. Leverancier zal hierna binnen 14 dagen het aankoopbedrag aan consument terugbetalen. Niet goed, geld terug.


4.8. Speciaal bestelde artikelen kunnen na bestelling niet geannuleerd, geruild of geretourneerd worden. Deze artikelen worden op de orderbevestiging gemarkeerd met het teken ( * ). Daarnaast kunnen bestellingen van artikelen die op maat gemaakt en/of aangepast worden voor de klant niet geannuleerd, geruild of geretourneerd worden. Deze laatste artikelen worden niet altijd met het teken ( * ) gemarkeerd in de orderbevestiging.

4.9. Showroommodellen en gebruikte modellen kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Bij betaling en afhalen in de winkel kan niet geruild of geretourneerd worden.

 

Artikel 5. Levertijd

5.1. De levertijd van het door consument bestelde product bedraagt gemiddeld 4 dagen doch maximaal 60 dagen tenzij anders bepaald middels een overeenkomst tussen consument en leverancier.


5.2. Wanneer de overeengekomen levertijd, om wat voor reden dan ook, door leverancier overschreden wordt, zal leverancier de consument hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In dat geval heeft consument het recht om de overeenkomst met leverancier te ontbinden, zonder verdere kosten.


5.3. De eventueel al ontvangen betalingen zullen in geval van ontbinding op grond van artikel 5.2 door leverancier binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 5.2 genoemde verklaring van consument, mits gegrond, worden terugbetaald.

 

Artikel 6. Installatie

6.1. De installatie van de toestellen dient te geschieden volgens de installatievoorschriften van de fabrikant die te allen tijde zijn bijgevoegd.

 

Artikel 7. Garantie & Service

7.1. Leverancier garandeert dat de door haar geleverde goederen vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten voor een periode die ook gegarandeerd en gehanteerd wordt door de fabrikant van de betreffende toestellen.


7.2. Leverancier dient zorg te dragen voor afhandeling van garantiezaken gedurende de geldende garantieperiode en wordt geacht indien nodig onderdelen kosteloos toe te sturen.


7.3. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien gedurende de garantieperiode de leverancier tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan het gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om tot vervanging of ontbinding van de overeenkomst over te gaan.


7.4. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling en of gebruik van een toestel en tevens wanneer de consument de installatievoorschriften behorende bij het geleverde niet heeft opgevolgd.


7.5. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van de zaak is verwijderd of gewijzigd.

 

7.6. Voor producten geleverd naar het buitenland of uiteindelijk ge├»nstalleerd in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden m.b.t. garantie. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. 

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Leverancier blijft ten volle eigenaar van de door haar geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 9. Gebreken; Klachten

9.1. De consument dient de gekochte goederen bij levering te controleren of te laten controleren op schade. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 

 - Of het juiste product is geleverd


- Of het product voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of bij omissie ervan voldoet aan de eisen die gesteld mogen worden bij een normaal gebruik.


- Wordt een zichtbaar gebrek (breuk ruit, beschadiging e.d.) of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 1 dag na levering aan leverancier te melden. Voor alle overige klachten geldt de garantietermijn van de leverancier

 

Artikel 10. Prijsverhoging

10.1. Indien leverancier met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is leverancier niettemin gerechtigd tot prijsaanpassing indien tussentijds een prijsverhoging is toegepast door de fabrikant.


10.2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst zonder verdere kosten ontbinden.

 

Artikel 11. Betaling

11.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto contant of door vooruitbetaling te worden gedaan.


11.2. Bij vooruitbetaling wordt de leverplicht van leverancier opgeschort totdat de betaling op de rekening van leverancier is bijgeschreven.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.


12.2. Voor gebreken aan geleverde goederen geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.


12.3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van leverancier of haar medewerkers.


12.4. In geen geval is leverancier aansprakelijk voor schade door onjuiste installatie of behandeling van geleverde goederen.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop leverancier en/of installateur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier en/of installateur niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij leverancier daaronder begrepen.


13.2. Leverancier heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreden nadat leverancier haar verbintenis gestand had moeten doen.


13.3. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van leverancier opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door leverancier niet mogelijk is langer duurt dan 4 weken, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


13.4. Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 14. Geschillen beslechting

14.1. Alle geschillen, welke bij uitvoering of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door een onafhankelijk intermediair of door rechterlijke interventie.

 

Artikel 15. Gegevensbeheer en privacy

15.1. Leverancier houdt zich aan de Wet op de Persoonsregistratie. Dit houdt onder meer in dat de leverancier de daarvoor in aanmerking komende registraties aanmeldt bij de registratiekamer.


15.2. Alle door leverancier aan consument gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de tussen consument en leverancier ontstane overeenkomst(en).


15.3. Wanneer leverancier de intentie heeft om de geregistreerde gegevens voor een ander dan in artikel 15.2 genoemd doel te gebruiken zal leverancier consument hierom toestemming vragen.


15.4. De door leverancier geregistreerde gegevens zijn te allen tijde zowel schriftelijk als elektronisch op te vragen bij leverancier waarna leverancier deze gegevens binnen 14 dagen zal verstrekken. De consument heeft het recht te allen tijde zijn gegevens te laten corrigeren al dan niet te laten verwijderen.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en consument, zoals bedoelt in artikel 1 is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Gastuinhaarden.nl

Klantenservice